NETFLIX Việt Nam riêng tư

TẠO ĐƠN HÀNG NETFLIX VIỆT NAM RIÊNG TƯ
LƯU Ý

Đây là tài khoản NETFLIX VIỆT NAM - 1 PROFILE RIÊNG có mã PIN

Khi gửi mình sẽ gửi tài khoản theo định dạng : 
TÀI KHOẢN | MẬT KHẨU | PROFILE | MÃ PIN

Vào đúng PROFILE mình giao , không bảo hành trường hợp đem đi SHARE , vào PROFILE người khác , đổi thông tin tài khoản