Spotify Premium Gia Hạn

TẠO ĐƠN HÀNG SPOTIFY PREMIUM GIA HẠN
LƯU Ý

Gửi Tài Khoản | Mật Khẩu Spotify vào phần GHI CHÚ

Lưu ý : Dạng này mình sẽ thêm bạn vào Family nên trước tiên tài khoản của bạn phải hết Premium và không nằm trong FAMILY nào

Premium sẽ có trong vòng 24h - 48h kể từ lúc thanh toán